Regulamin

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług,paragony wystawione po 1 stycznia 2020 r. bez numeru NIP nabywcy nie będą upoważniały do wystawienia faktury VAT do paragonu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKUR.PL DLA KONSUMENTÓW


§1. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:


DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od

pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę


KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)


KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny

w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go
elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający
składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii
zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)


PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)


PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy

Kupującym a Sprzedawcą

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez

Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług
przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na
Usługodawcę

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest

wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta
obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez
Usługodawcę

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową markur.pl w celu umożliwienia

Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Marcina Kurasa, prowadzącego działalność gospodarczą pod

nazwą MARKUR MARCIN KURAS z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Duńskiej 104 lok. 12 (kod pocztowy: 70-795 Szczecin), posługującego się numerem NIP 8511367958, numerem REGON 812408327, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego

własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę

w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej
świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej
markur.pl

§2. Postanowienia ogólne


1. Przedmiotem działalności Sklepu markur.pl jest handel detaliczny produktami, w tym biżuterią, z

wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.


3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
b) połączenie z siecią internet,
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie markur.pl

jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W
przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu,
Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze
postanowienie należy interpretować z uwzględnieniem treści §10 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do

zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej markur.pl podawane są w złotych

polskich i zawierają podatek VAT.

7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.


8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego

pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony
przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy
prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce
zwykłego pobytu.

9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce

zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące
na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną


1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we

wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu

konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta w Sklepie, należy przy składaniu zamówienia podać i zatwierdzić hasło

albo kliknąć na pole z napisem „Zarejestruj się” i wypełnić formularz rejestracyjny, zatwierdzany
przez kliknięcie na pole z napisem „Potwierdź” (umowa na czas nieokreślony o świadczenie usługi
drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie przekazania treści zamówienia Sprzedawcy
zgodnie z §4 ust. 3 albo w chwili kliknięcia na pole o którym mowa powyżej).

4. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika

następujących danych:
a) imienia,
b) nazwiska,
c) ulicy,
d) nr. domu/mieszkania,
e) kodu pocztowego,
f) miasta,
g) telefonu kontaktowego,
h) adresu e-mailowego,
i) hasła dostępu.

5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej

przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze
sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów


1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową markur.pl 7 dni w

tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

1. za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne
powtórne wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe),
2. za pomocą formularza zamówienia (w tym wypadku konieczne jest podanie tych samych danych
osobowych, które wymienione są w §3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź za pomocą formularza

zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego
zdjęcie) powinien:
 kliknąć na pole z napisem „Dodaj do koszyka”, umieszczając w ten sposób produkt w
wirtualnym koszyku i przechodząc do podstrony z opcjami dostawy,
 wybrać metodę dostawy i zatwierdzić dokonany wybórklikając na pole z napisem „Zamów”,
 wypełnić pola dotyczące danych osobowych Użytkownika i zatwierdzić wpisaną treść
poprzez kliknięcie na pole z napisem „Potwierdź”,
 sprawdzić poprawność wpisanych danych osobowych oraz wybranej opcji dostawy,
 przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem „Potwierdź
zamówienie”,
 sprawdzić pocztę elektroniczną i zapoznać się z wysłaną przez Sprzedawcę wiadomością e-mail
zawierającą link aktywacyjny.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny,

o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować

się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

6. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz.
271 ze zm.), jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie
jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy
sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli
jakakolwiek suma została już uiszczona.
7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

8. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:

a) gotówką bądź kartą bankową przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Pocztowej
34 w Szczecinie,
b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank
Millennium Bank S.A. pod numerem 74 1160 2202 0000 0000 9657 9365.

9. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas wysyłki towaru przez Sprzedawcę

oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską bądź Pocztę Polską. Czas wysyłki to maksymalnie
3 dni robocze od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, natomiast czas
dostawy to: do 3 dni roboczych w przypadku Poczty Polskiej i jeden dzień roboczy w przypadku
firmy kurierskiej.

§5. Dostawa towaru


1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych

(zawodowo trudniących się transportem drogowym towarów bądź usługami pocztowymi i
powszechnymi): Poczty Polskiej bądź firm kurierskich: „Siódemka” i „UPS”.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo
(zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu
szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli
Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu
(ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to
przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

3. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:

a) firma kurierska „DPD” – 14 zł,
-firma kurierska "DPD" wysylka za pobraniem - 16 zł,
b) firma InPost "PACZKOMAT" - 14 zł,
c) firma kurierska „UPS” – 24 zł,
d) przesyłka polecona priorytetowa (Poczta Polska) – 18 zł.
e)do kosztów wysyłek doliczana jest opłata recyklingowa - 0,25 zł

4. Przy zamówieniach na kwotę powyżej 150 zł dostawa za pośrednictwem firmy Inpost "paczkomat"jest bezpłatna.Przy kwocie powyżej 300 zł dostawa firmą kurierską "DPD" jest bezpłatna.


§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny


1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może

odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania towaru, jednak mając na uwadze dobro Konsumentów,
Sprzedawca wydłuża termin na odstąpienie od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem
do 16 (szesnastu) dni. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną

(wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres markurhurt@wp.pl) albo wysyłając
pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres:
MARKUR MARCIN KURAS
ul. Duńska 104 lok. 12
70-795 Szczecin

3. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi

załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar

Sprzedawcy na adres:
MARKUR MARCIN KURAS
ul. Duńska 104 lok. 12
70-795 Szczecin

5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od

daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty
dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.


7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie

do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może
się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia
przez niego od umowy.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia

2014 r.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w

zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art.
556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod

numerem 601 172 716, w tradycyjnej formie pisemnej na adres:

MARKUR MARCIN KURAS

ul. Duńska 104 lok. 12
70-795 Szczecin

albo pocztą elektroniczną na adres: markurhurt@wp.pl.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej

jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

MARKUR MARCIN KURAS
ul. Duńska 104 lok. 12
70-795 Szczecin

5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie
do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do
szybszego rozpatrzenia reklamacji.

6. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy

składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym
wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może
przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

§8. Reklamacje towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.


1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z

umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr
141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod

numerem 601 172 716, w tradycyjnej formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §6 ust.
2, pocztą elektroniczną na adres: markurhurt@wp.pl).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od

dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres wskazany w §6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.


5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca

doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta
poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa
narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania
Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi
kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.

6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od

dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli
przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o
tym Sprzedawcy.

7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie

do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do
szybszego rozpatrzenia reklamacji.


§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca

składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do
siedziby Usługodawcy).

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w

terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.


§10. Postanowienia końcowe


1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za

pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy
według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz
rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr
113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z
§15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy
(Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały
Polubowny Sąd Konsumencki).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w

tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W
przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu

Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem
wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według
wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli
Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia
swojego konta ze sklepu internetowego.

5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi

inaczej.

6. Niektóre z oferowanych produktów zawierają nikiel bądź ołów. W związku z tym Sprzedawca

odradza korzystanie z produktów zamówionych w sklepie osobom będącym alergikami.

7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście

na podstronę https://markur.pl/regulamin,6,58.htm i dokonanie wydruku.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

Kto przetwarza Twoje dane:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Kuras "Markur" z siedzibą w Szczecinie.

 

Cel przetwarzania danych

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. 

 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z sklepu markur.pl  przetwarzane są również przez Administratora:

 1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w sklepie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej,kontekstowej,  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom

Podstawa przetwarzania

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążęnia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane . Dodatkowo, Gdy usuniesz konto , Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Twoje prawa:

 • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
 • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
 • masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;

 
Akwamaryn multicolor kula 4 mm sznurAkwamaryn multicolor kula 4 mm sznur Promocja
Koszty wysyłki

Zamówienia na kwotę powyżej 150 zł wysyłka za pośrednictwem paczkomatu InPost GRATIS! 

Zamówienia na kwotę powyżej 300 zł wysyłka za pośrednictwem kuriera DPD GRATIS!

PACZKOMAT InPost - 14 zł
(czas doręczenia do wskazanego paczkomatu jeden dzień roboczy)

PACZKOMAT InPost za pobraniem - 16 zł
(czas doręczenia do wskazanego paczkomatu jeden dzień roboczy) 

KURIER DPD

Przesyłka kurierska na terenie Polski wpłata na konto - 14 zł
(czas doręczenia jeden dzień roboczy)

Przesyłka kurierska na terenie Polski 
za pobraniem - 16 zł
(czas doręczenia jeden dzień roboczy)

Odbiór osobisty - 0 zł

Do kosztów wysyłki doliczana jest opłata recyklingowa - 0,25 zł


POCZTA POLSKA

Przesyłka polecona priorytetowa na terenie Polski wpłata na konto – 18 zł

(czas doręczenia do trzech dni roboczych)

Przesyłki zagraniczne - koszt przesyłki obliczany jest według cennika poczty polskiej i jest uzależniony od wagi zamawianych produktów.

Koszt wysyłki podawany jest po złożonym zamówieniu.